PlatinumEssays.com - Free Essays, Term Papers, Research Papers and Book Reports
Search

Formatting Order

By:   •  November 20, 2016  •  Creative Writing  •  1,123 Words (5 Pages)  •  1,202 Views

Page 1 of 5

Thời gian làm bài 75’

Chuẩn bị: Tạo thư mục dạng MSV_Hoten trong ổ D: (Copy đề thi và giải nén trong TM vừa tạo).

Tạo 01 file .docx mới → đặt tên file dạng MSV_Hovaten_Somay_KLTN lưu trong TM vừa tạo.

Thiết lập các định dạng trên file vừa tạo theo các bước.

Bước 1: Thiết lập trang in - Page setup

- Paper size: A4,

- Margin: Top 2cm, Bottom 2cm, Left 3cm, Right 2cm

- Orientation: Portrait

(Chú ý: dùng LandScape – giấy ngang đối với Bảng biểu, Ảnh, Smart Art, Chart khổ lớn)

Bước 2: Sửa style Normal và áp dụng cho toàn bộ văn bản

- Times New Roman size 13, Justify, Left Indent 0; Before = After 3pt, Line spacing 1.3

- Áp dụng Style Normal cho toàn bộ văn bản.

Bước 3: Sửa style Heading 1, Heading 2 và Heading 3

- Bước 3.1. Sửa lại định dạng các style Heading như bảng dưới:

Định dạng

Heading 1

CHƯƠNG 1.

hoặc PHẦN 1.

Heading 2 - Mục

1.1.

Heading 3 - Tiểu mục

1.1.1.

Style based on

Normal

Normal

Normal

Font

Times New Roman, Size 13

HOA, Bold, Justify, chữ đen

Times New Roman, Size 13 Thường, Bold, Justify, chữ đen

Times New Roman, Size 13 Nghiêng, Bold, Justify, chữ đen

Paragraph

Left indent:     0cm

Hanging:      2.0cm-PHẦN

hoặc       3.0cm-CHƯƠNG

Before= 0, After= 12 pt,

Line spacing 1.3

Thêm Page Break before

Left indent: 0cm

Hanging:     1cm

Before= After= 3 pt

Line spacing 1.3

Left indent: 0cm

Hanging:     1.25cm

Before= After= 3 pt

Line spacing 1.3

- Bước 3.2.  Áp dụng Multilevel List dạng [pic 1]cho các style Heading và chỉnh lại Adjust list indent

Heading 1 (Level 1)

CHƯƠNG 1.

PHẦN 1.

Heading 2 (Level 2)

1.1.

Heading 3 (Level 3)

1.1.1.

- Thêm chữ CHƯƠNG hoặc PHẦN vào trước số thứ tự cấp 1 (CHỮ IN HOA) và dấu . sau số thứ tự

- Aligned at:         0 cm

- Text indent:    2.0cm- đối với PHẦN

              hoặc    3.0cm- đối với CHƯƠNG

- Tab stop:        2.0cm- đối với PHẦN

              hoặc    3.0cm- đối với CHƯƠNG

Thêm dấu . sau số thứ tự

Text indent: 1cm

Tab stop:      1cm

Thêm dấu . sau số thứ tự

Text indent: 1.25cm

Tab stop:      1.25cm


Bước 4: Tạo style DoanVB, style Tru, Cong

Định dạng

Style DoanVB

Style Tru (-)

Style Cong (+)

Font, Size, Before, After, Linespacing

Giống Style Normal

Giống Style Normal

Giống Style Normal

Các định dạng khác

First line 1cm

- Thêm Bullet “-”

- Left Indent:     1.0cm

- Hanging:          0.5cm

- Thêm Bullet “+”

- Left Indent:       1.5cm

- Hanging:           0.5cm

Chỉnh Adjust List Indent

Không có

- Bullet position:1.0cm

- Text indent:     1.5cm

- Tab stop:          1.5cm

- Bullet position: 1.5cm

- Text indent:       2.0cm

- Tab stop:            2.0cm

Bước 5: Định dạng nội dung

- Sao chép (copy) nội dung cần định dạng vào file này

- Áp dụng các style đã sửa và tạo cho đề mục tương ứng,

- Có thể làm theo 2 bước sau để thay thế style nhanh:

Bước 1: Thay thế Style (Ctrl +H)

+ Thay thế chữ CHƯƠNG hoặc PHẦN bằng style HEADING 1

+ Thay thế chữ Mục bằng style HEADING 2

+ Thay thế chữ Tiểu mục bằng style HEADING 3

+ Thay thế dấu - bằng style Tru

+ Thay thế dấu + bằng style Cong

 

Bước 2: Xóa các nội dung thừa (Ctrl +H)

+ Thay thế chữ CHƯƠNG hoặc PHẦN bằng ký tự trống

+ Thay thế chữ Mục bằng ký tự trống

+ Thay thế chữ Tiểu mục bằng ký tự trống

+ Thay thế dấu -, + bằng ký tự trống

Bước 6: Tạo và định dạng các đối tượng font Times New Ronam, size 13 ± 2, căn giữa trang giấy

Chú ý chỉ nên tạo các đối tượng trước, sau khi hoàn thành tất cả các bước mới quay trở lại định dạng đối tượng cho giống mẫu.

- Với định dạng bảng: căn bảng giữa trang giấy

+ Times New Ronam, size 13; Before 3pt; After 3pt; Multiple 1.1

+ Dòng tiêu đề bảng: Bold, Center – Center, Repeat Header Row, Shading: Xanh nhạt hoặc xám nhạt

...

Download:  txt (6.6 Kb)   pdf (178.9 Kb)   docx (624.1 Kb)  
Continue for 4 more pages »